1397/08/03 12:30
فرماندار:
بزودي پايگاه اورژانس جاده اي در روستاي آقداش افتتاح خواهدشد
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب به همراه سلیمی بخشدار قره چای و جمعی از مدیران شهرستان با حضور در روستای آقداش به بررسی مسائل و مشکلات این روستا پرداختند. فرماندار در دیدار با مردم این روستا گفت: به زودی پایگاه اورژانس روستایی در آقداش افتتاح خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved