1397/08/10 11:23
ديدار مديرعامل شركت آبفار استان مركزي با فرماندار
عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با حضور درفرمانداری با عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندارشهرستان خنداب دیدار و پیرامون آخرین وضعیت تامین آب شرب در روستاهای شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.فرماندار در این دیدار بر اولویت رفع مشکلات شبکه آبرسانی در مناطقی که بصورت مجتمع اداره می شوند تاکید نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved