1397/08/12 14:08
مسير راهپيمايي يوم الله سيزده آبان در شهرستان خنداب
مسیر راهپیمایی یوم الله سیزده آبان ماه در شهرستان خنداب بشرح ذیل می باشد: 1- شهرخنداب: از مقابل مجتمع اداری (ساختمان سابق فرمانداری) تا مسجد امام حسین علیه السلام. 2- شهرجاورسیان: از مقابل بخشداری قره چای تا مسجد امام حسین علیه السلام. ضمنا" ساعت شروع راهپیمایی ساعت 10/30صبح اعلام شده است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved