1397/08/15 15:52
فرماندار:
اگر احاد مردم بدانند كه "وقف " عام المنفعه است بيشتر در اين امر خير مشاركت مي كنند
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب بمناسبت "روز وقف "با حضور در اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ضمن بررسی روند جاری دراین اداره با رئیس و کارکنان این مرکز نیزدیدارنمود. فرماندار دراین دیدار برلزوم ترویج فرهنگ وقف تاکید و گفت:اگراحاد مردم بدانند که "وقف " عام المنفعه است ، بیشتر در این امرخیر مشارکت می کنند.لذا بایدمسئولین اوقاف با بهره گیری از ظرفیت های مبلغین در ترویج این فرهنگ بیشتر تلاش نمایند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved