1397/10/08 14:17
برگزاري جلسه ستاد تنظيم بازاردرشهرستان خنداب
جلسه ستاد تنظیم بازاردرشهرستان خنداب به ریاست داریوش مردانی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرماندارو با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری برگزارشد. دراین جلسه برلزوم تداوم گشت های مشترک با هدف تامین حقوق شهروندی و همچنین نظارت بر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز اهالی تاکید گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved