1398/03/08 13:46
ديدارمديركل دفتر امور شهري و شوراها با فرماندار
حیدری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان خنداب با عبدالرضا حاجی علی بیگی دیدار نمود.در این دیدار که سلیمی شهردار و نیلچی رئیس شورای اسلامی شهرخنداب نیزحضور داشتندپیرامون مسائل مرتبط با مدیریت شهری تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved