1398/03/11 09:07
ديدارمديركل بهزيستي استان مركزي با فرماندار
امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به همراه دو تن از معاونین و غنی پور مدیر بهزیستی شهرستان با حضور در فرمانداری با عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب دیدار و گفتگو کرد.موضوع اورژانس اجتماعی و لزوم تقویت و تجهیز آن ، ارائه خدمت به مددجویان بهزیستی در سطح شهرستان از دیگر محورهای گفتگوی طرفین در این نشست بود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved