1398/05/16 09:33
ديدار مديركل دفتر امور روستايي و شوراها با فرماندار
به منظور تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر برنامه راهبردی توسعه پایدار شهرستان خنداب جلسه ای در دفتر عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب با حضور کاظمی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و بخشداران مرکزی و قره چای و کارشناسان دفتر روستایی و فرمانداری برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved