1398/09/23 12:50
بازديد فرماندار از مركز گفتار درماني شهرستان خنداب
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب ضمن بازدید از مرکز گفتار درمانی خنداب ، روند تجهیز این مرکز را که با پیگیری فرمانداری و مساعدت مدیریت آموزش و پرورش توسط بخش خصوصی در شرف تاسیس است را مورد بررسی قرار دادند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved